نسخه قدیمی سایت

  مالی

  مالی


  ​شماره حساب درآمدهاي اختصاصي دانشكده ​​علوم پايه:

  0110958125004
  بانك ملي، شعبه الغدير قم

  شماره شبا:

  IR280170000000110958125004

  درج نظرات کاربران