نسخه قدیمی سایت

  تشویق مقالات دانشجویی

  تشویق مقالات دانشجویی


  ​​به منظور تشويق دانشجويان دانشگاه قم جهت انتشار مقالات در مجلات علمي معتبر داخلي و بين المللي، و همچنين ارائه مقالات در كنفرانس ها و همايش هاي ملي و بين المللي شيوه نامه تشويق مقالات دانشجويي تدوين شده است.

  شيوه نامه تشويق مقالات دانشجويي


  مراحل و شرايط دريافت هزينه تشويق مقالات دانشجويي:

  1- ورود اطلاعات كامل مقاله در بخش پژوهشي نرم افزار گلستان و بارگذاري نسخه الكترونيكي آن

  2- تكميل فرم مربوطه:

   فرم تشويق مقالات چاپ شده در مجلات، دانشجويي

   فرم تشويق مقالات چاپ شده در همايش ها، دانشجويي


  3- تحويل فرم تكميل شده و مستندات مربوطه (طبق شيوه نامه) به مديريت امور پژوهشي واقع در ساختمان سازمان مركزي دانشگاه


  راهنماي تصويري نحوه تشويق مقالات دانشجويي

  درج نظرات کاربران