ویرایش
پیش نمایش تصویر کوچک
  
  
  
  
  
  
  
ابعاد تصویر
  
  
  
  
EditorsGroup
  
  
  
  
  
  
  
تعداد= 125
 Golestann2.jpgسامانه گلستانآموزش11wide200 x 1007 KB دانشجوhttps://qom.ac.ir/edu/Pages/ContentView.aspx?SD=42
مدیران کل
آموزش
1
https://qom.ac.ir/edesk/pishkhan/آموزش/_w/Golestann2_jpg.jpgخاتمه یافته
 Darkhast-Fareghottahsilii.jpgدرخواست فارغ التحصیلیآموزش110wide200 x 1006 KB دانشجوگلستان
مدیران کل
آموزش
1
http://test.qom.ac.ir/edesk/pishkhan/آموزش/_w/Darkhast-Fareghottahsilii_jpg.jpg
 FormhayeAmoozeshii.jpgفرم های آموزشیآموزش111medium100 x 1005 KB دانشجوhttps://qom.ac.ir/edu/Pages/pishkhan.aspx?cat=daneshgo#ModalNewsId9
مدیران کل
آموزش
1
https://qom.ac.ir/edesk/pishkhan/آموزش/_w/FormhayeAmoozeshii_jpg.jpg
 PishkhanKhedmatKarshenasii.jpgپیش خوان خدمت مقطع کارشناسیآموزش112wide200 x 1005 KB دانشجوhttp://edesk.qom.ac.ir/edu/Pages/ContentView.aspx?sd=37
مدیران کل
آموزش
1
http://test.qom.ac.ir/edesk/pishkhan/آموزش/_w/PishkhanKhedmatKarshenasii_jpg.jpg
 Paziresh2.jpgپذیرشآموزش113medium100 x 1004 KB دانشجوhttp://edesk.qom.ac.ir/edu/Pages/ContentView.aspx?sd=38
مدیران کل
آموزش
1
http://test.qom.ac.ir/edesk/pishkhan/آموزش/_w/Paziresh2_jpg.jpg
 PishkhanKhedmatTahsilatTakmili.jpgپیش خوان خدمت تحصیلات تکمیلیآموزش114wide200 x 1005 KB دانشجوhttp://edesk.qom.ac.ir/edu/Pages/ContentView.aspx?sd=34
مدیران کل
آموزش
1
http://test.qom.ac.ir/edesk/pishkhan/آموزش/_w/PishkhanKhedmatTahsilatTakmili_jpg.jpg
 Arzeshyabii.jpgارزشیابیآموزش115medium100 x 1005 KB دانشجوhttp://edesk.qom.ac.ir/edu/Pages/ContentView.aspx?sd=12
مدیران کل
آموزش
1
http://test.qom.ac.ir/edesk/pishkhan/آموزش/_w/Arzeshyabii_jpg.jpg
 Tasviyeh-Hesabb.jpgتسویه حسابآموزش116medium100 x 1004 KB دانشجو/edu/Pages/ContentView.aspx?sd=7
مدیران کل
آموزش
1
http://test.qom.ac.ir/edesk/pishkhan/آموزش/_w/Tasviyeh-Hesabb_jpg.jpg
 Tamass.jpgتماس با ماآموزش117medium100 x 1003 KB دانشجوhttp://edesk.qom.ac.ir/edu/Pages/ContentView.aspx?sd=11
مدیران کل
آموزش
1
http://test.qom.ac.ir/edesk/pishkhan/آموزش/_w/Tamass_jpg.jpg
 NazarSaniji.jpgنظر سنجی الکترونیکیآموزش118medium100 x 1004 KB دانشجو
مدیران کل
آموزش
1
http://test.qom.ac.ir/edesk/pishkhan/آموزش/_w/NazarSaniji_jpg.jpg
 Taghvimm.jpgتقویم آموزشیآموزش12medium100 x 1004 KB دانشجوhttp://old.qom.ac.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=af3d404f-b388-45fd-81a4-b8fc800c562d
مدیران کل
آموزش
1
https://qom.ac.ir/edesk/pishkhan/آموزش/_w/Taghvimm_jpg.jpg
 DaneshAmookhtegann.jpgدانش آموختگانآموزش13medium100 x 1004 KB دانشجوhttp://old.qom.ac.ir/Portal/home/?23864/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86
مدیران کل
آموزش
1
https://test.qom.ac.ir/edesk/pishkhan/آموزش/_w/DaneshAmookhtegann_jpg.jpg
 Pardazesh&Gozareshh.jpgپردازش ها و گزارش های پر کاربردآموزش14wide200 x 1005 KB دانشجو/edu/Pages/ContentView.aspx?sd=4
مدیران کل
آموزش
1
https://test.qom.ac.ir/edesk/pishkhan/آموزش/_w/Pardazesh%26Gozareshh_jpg.jpg
 kalameOboorr.jpgبازیابی رمز عبور در گلستانآموزش15medium100 x 1004 KB دانشجوhttp://edesk.qom.ac.ir/edu/Pages/ContentView.aspx?sd=4
مدیران کل
آموزش
1
http://test.qom.ac.ir/edesk/pishkhan/آموزش/_w/kalameOboorr_jpg.jpg
 AeenNamee.jpgآیین نامه های آموزشیآموزش16medium100 x 1004 KB دانشجوhttp://edesk.qom.ac.ir/edu/Pages/ContentView.aspx?sd=5
مدیران کل
آموزش
1
http://test.qom.ac.ir/edesk/pishkhan/آموزش/_w/AeenNamee_jpg.jpg
 Chartt.jpgچارت درسیآموزش17medium100 x 1004 KB دانشجوhttp://edesk.qom.ac.ir/Pages/inprogress.aspx
مدیران کل
آموزش
1
http://test.qom.ac.ir/edesk/pishkhan/آموزش/_w/Chartt_jpg.jpg
 Porseshh.jpgسوال های متداولآموزش18medium100 x 1004 KB دانشجوhttp://edesk.qom.ac.ir/edu/Pages/ContentView.aspx?sd=32
مدیران کل
آموزش
1
http://test.qom.ac.ir/edesk/pishkhan/آموزش/_w/Porseshh_jpg.jpg
 EnyekhabVahedmediumm.jpgانتخاب واحد/ترمیمآموزش19medium100 x 1006 KB دانشجوhttp://edesk.qom.ac.ir/edu/Pages/ContentView.aspx?sd=2
مدیران کل
آموزش
1
http://test.qom.ac.ir/edesk/pishkhan/آموزش/_w/EnyekhabVahedmediumm_jpg.jpg
 Kasraa.jpgسامانه کسرافناوری-اطلاعات21wide200 x 1005 KB دانشجوhttp://portal.qom.ac.ir/
مدیران کل
فناوری-اطلاعات
2
https://qom.ac.ir/edesk/pishkhan/فناوری%20اطلاعات/_w/Kasraa_jpg.jpg
 Email-Wild.jpgپست الکترونیکفناوری-اطلاعات22wide200 x 10024 KB دانشجوhttps://mail.qom.ac.ir/owa/auth/logon.aspx?replaceCurrent=1&url=https%3a%2f%2fmail.qom.ac.ir%2fowa%2f
مدیران کل
فناوری-اطلاعات
2
https://qom.ac.ir/edesk/pishkhan/فناوری%20اطلاعات/_w/Email-Wild_jpg.jpg
1 - 20صفحه بعد