1. جنسیت؟

 زن
 (100%)  
 مرد
 (0%)  

Total: 5

2. سن (به سال)

 34
 (25%) 
 
 20
 (25%) 
 
 30
 (50%) 
 

Total: 4

3. مقطع تحصیلی

 کاردانی
 (40%) 
 
 کارشناسی
 (0%)  
 کارشناسی ارشد
 (40%) 
 
 دکتری
 (20%) 
 

Total: 5

4. وضعیت شغلی

 دانشجو
 (25%) 
 
 کارمند
 (50%) 
 
 عضو هیئت علمی
 (25%) 
 
 سایر
 (0%)  

Total: 4

5. وضعیت تحصیلی

 دانشکده الهیات
 (50%) 
 
 دانشکده علوم انسانی
 (0%)  
 دانشکده علوم پایه
 (0%)  
 دانشکده فنی و مهندسی
 (50%) 
 
 دانشکده مدیریت و حسابداری
 (0%)  
 سایر
 (0%)  

Total: 4

6. 1. میزان رضایت از فضای کتابخانه و نور آن

 خیلی زیاد
 (33%) 
 
 زیاد
 (0%)  
 نظری ندارم
 (33%) 
 
 کم
 (0%)  
 خیلی کم
 (33%) 
 

Total: 3

7. 2. میزان رضایت از وضعیت سرمایش و گرمایش و تهویه آن

 خیلی زیاد
 (0%)  
 زیاد
 (33%) 
 
 نظری ندارم
 (33%) 
 
 کم
 (0%)  
 خیلی کم
 (33%) 
 

Total: 3

8. 3. میزان رضایت از مناسب بودن ساعات کاری کتابخانه

 خیلی زیاد
 (0%)  
 زیاد
 (33%) 
 
 نظری ندارم
 (0%)  
 کم
 (33%) 
 
 خیلی کم
 (33%) 
 

Total: 3

9. 4. میزان رضایت از فضای ساکت و آرام برای مطالعه

 خیلی زیاد
 (33%) 
 
 زیاد
 (33%) 
 
 نظری ندارم
 (0%)  
 کم
 (33%) 
 
 خیلی کم
 (0%)  

Total: 3

10. 5. میزان رضایت از کتاب های فارسی (از لحاظ به روز بودن، تعداد و مناسب بودن)

 خیلی زیاد
 (0%)  
 زیاد
 (33%) 
 
 نظری ندارم
 (0%)  
 کم
 (0%)  
 خیلی کم
 (67%) 
 

Total: 3

11. 6. میزان رضایت از کتاب های لاتین (از لحاظ به روز بودن، تعداد و مناسب بودن)

 خیلی زیاد
 (0%)  
 زیاد
 (0%)  
 نظری ندارم
 (100%)  
 کم
 (0%)  
 خیلی کم
 (0%)  

Total: 3

12. 7. میزان رضایت از پایگاههای اطلاعاتی آنلاین (شامل کتاب ها و پایگاه های نورمگز، سویلیکا...)

 خیلی زیاد
 (0%)  
 زیاد
 (0%)  
 نظری ندارم
 (0%)  
 کم
 (0%)  
 خیلی کم
 (100%)  

Total: 2

13. 8. میزان رضایت از دسترس پذیری پایان نامه ها

 خیلی زیاد
 (0%)  
 زیاد
 (0%)  
 نظری ندارم
 (100%)  
 کم
 (0%)  
 خیلی کم
 (0%)  

Total: 2

14. 9. میزان رضایت از راهنماهای موجود جهت استفاده از منابع  و پایگاه ها

 خیلی زیاد
 (33%) 
 
 زیاد
 (0%)  
 نظری ندارم
 (33%) 
 
 کم
 (33%) 
 
 خیلی کم
 (0%)  

Total: 3

15. 10. میزان رضایت از مدت زمان امانت منابع

 خیلی زیاد
 (33%) 
 
 زیاد
 (33%) 
 
 نظری ندارم
 (33%) 
 
 کم
 (0%)  
 خیلی کم
 (0%)  

Total: 3

16. 11. میزان رضایت از دسته بندی اطلاعات، گرافیک و تصاویر موجود در پرتال کتابخانه کوثر

 خیلی زیاد
 (0%)  
 زیاد
 (33%) 
 
 نظری ندارم
 (33%) 
 
 کم
 (33%) 
 
 خیلی کم
 (0%)  

Total: 3

17. 12.  میزان رضایت از خدمات تحویل مدرک

 خیلی زیاد
 (33%) 
 
 زیاد
 (0%)  
 نظری ندارم
 (0%)  
 کم
 (33%) 
 
 خیلی کم
 (33%) 
 

Total: 3

18. 13. میزان رضایت از دسترسی به لیست تازه های کتاب (از طریق پرتال کتابخانه و یا در محل کتابخانه)

 خیلی زیاد
 (50%) 
 
 زیاد
 (50%) 
 
 نظری ندارم
 (0%)  
 کم
 (0%)  
 خیلی کم
 (0%)  

Total: 2

19. 14. میزان رضایت از روزآمد بودن کتابهای الکترونیک

 خیلی زیاد
 (0%)  
 زیاد
 (33%) 
 
 نظری ندارم
 (0%)  
 کم
 (67%) 
 
 خیلی کم
 (0%)  

Total: 3

20. 15. میزان اثربخشی کارگاه های آموزشی

 خیلی زیاد
 (33%) 
 
 زیاد
 (33%) 
 
 نظری ندارم
 (33%) 
 
 کم
 (0%)  
 خیلی کم
 (0%)  

Total: 3

21. 16. رضایتمندی از سیستم قفسه باز کتابخانه

 خیلی زیاد
 (0%)  
 زیاد
 (50%) 
 
 نظری ندارم
 (50%) 
 
 کم
 (0%)  
 خیلی کم
 (0%)  

Total: 2

22. 17. میزان رضایت از برخورد و رفتار مناسب کتابداران

 خیلی زیاد
 (33%) 
 
 زیاد
 (0%)  
 نظری ندارم
 (0%)  
 کم
 (67%) 
 
 خیلی کم
 (0%)  

Total: 3

23. 18. میزان رضایت از در دسترس بودن کتابداران در هنگام نیاز

 خیلی زیاد
 (0%)  
 زیاد
 (0%)  
 نظری ندارم
 (0%)  
 کم
 (50%) 
 
 خیلی کم
 (50%) 
 

Total: 2

24. 19. میزان رضایت از تسلط و دانش کافی کتابداران به مجموعه ها و منابع اطلاعاتی

 خیلی زیاد
 (67%) 
 
 زیاد
 (0%)  
 نظری ندارم
 (33%) 
 
 کم
 (0%)  
 خیلی کم
 (0%)  

Total: 3

25. 20. میزان رضایت از کمک و راهنمایی کتابداران برای استفاده از منابع

 خیلی زیاد
 (50%) 
 
 زیاد
 (50%) 
 
 نظری ندارم
 (0%)  
 کم
 (0%)  
 خیلی کم
 (0%)  

Total: 2

26. 21. میزان رضایت از اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف ودقیق براي دریافت خدمت مورد درخواست

 خیلی زیاد
 (0%)  
 زیاد
 (33%) 
 
 نظری ندارم
 (67%) 
 
 کم
 (0%)  
 خیلی کم
 (0%)  

Total: 3

27. خواهشمند است سایر نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید

 dcsdsada
 (50%) 
 
 fgdfg
 (50%) 
 

Total: 2