عباس عابديني - پروفایل اساتید دانشگاه قم

391032
...
...
نام:
...
دانشکده:
...
مرتبه علمی:
...
محل کار:
...
گروه:
...
عنوان شغلی:
...
لینک صفحه جاری:
...
صفحات دیگر:
...
پست الکترونیک:
...
شماره تماس:
...
زمینه های پژوهشی مورد علاقه:

...

...
تقویم کاری
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
...
سوابق تحصیلی
...
راهنمایی پایان نامه ها
...
افتخارات علمی
...
سایر فعالیت ها
...
دروس تدریس شده
...
دروس ارائه شده
...
دانشجویان
نام و نام خانوادگی
عنوان پروپوزال یا پروژه پیشنهادی
نام و نام خانوادگی
عنوان پروپوزال یا پروژه پیشنهادی
نام و نام خانوادگی
عنوان پروپوزال یا پروژه پیشنهادی