نسخه قدیمی سایت

  پیشینه معاونت

  پیشینه معاونت


  • ​​​دكتر عبدالله اميدي فر عضو هيئت علمي گروه فقه و مباني حقوق اسلامي دانشكده الهيات و معارف اسلامي

  • دكتر محسن جوادي عضو هيئت علمي گروه فلسفه و كلام اسلامي دانشكده الهيات و معارف اسلامي

  • دكتر احمد ديلمي عضو هيئت علمي گروه حقوق خصوصي دانشكده حقوق  – سال 1383- 1380

  • دكتر محمود تقي زاده عضو هيئت علمي گروه شيعه شناسي دانشكده الهيات و معارف اسلامي – سال 1387- 1383

  • دكتر سيد رضا مودب عضو هيئت علمي گروه علوم قرآن و حديث دانشكده الهيات و معارف اسلامي  – سال1391- 1387

  • دكتر عسكر ديرباز عضو هيئت علمي گروه فلسفه و كلام اسلامي دانشكده الهيات و معارف اسلامي  از مهرماه 1391 تا دي ماه 1391

  • دكتر سيدمحمدجواد وزيري فرد عضو هيئت علمي گروه فقه و مباني حقوق دانشكده الهيات و معارف اسلامي از ابتداي سال 1392 تا آذرماه 1396

  • ​دكتر سعيد فراهاني فرد عضو هيات علمي گروه علوم اقتصادي دانشكده مديريت از ابتداي دي ماه 1396 تاكنون​


  درج نظرات کاربران