​​​​
   « مصاحبه دکتری تخصصی سال 1402 » 

   فرم شماره (1) مشخصات فردی

   اطلاعیه شماره 1 مصاحبه علمی دکتری تخصصی « زمان شروع ثبت نام مصاحبه »

   اطلاعیه شماره 2 مصاحبه علمی دکتری تخصصی « شهریه تحصیلی دوره های نوبت دوم - پردیس دانشگاهی »

   اطلاعیه شماره 3 مصاحبه علمی دکتری تخصصی « نحوه ثبت نام و مدارک لازم مصاحبه »

   اطلاعیه شماره 4 مصاحبه علمی دکتری تخصصی « راهنمای ثبت نام مصاحبه »​

   اطلاعیه شماره 5 مصاحبه علمی دکتری تخصصی « کارشناسان دانشکده »

   اطلاعیه شماره 6 مصاحبه علمی دکتری تخصصی « اخذگواهی ثبت نام غیرحضوری » 

   اطلاعیه شماره 7 مصاحبه علمی دکتری تخصصی « اعلام ساعت مصاحبه »

   اطلاعیه شماره 8​ مصاحبه علمی دکتری تخصصی « جدول زمانبندی مصاحبه دکتری »

   اطلاعیه شماره 9 مصاحبه علمی دکتری تخصصی « مهلت ثبت نام »

   اطلاعیه شماره 10 مصاحبه علمی دکتری تخصصی « برنامه زمانبندی مصاحبه داوطلبان دکتری رشته مدرسی معارف اسلامی-روزانه »

   اطلاعیه شماره 11 مصاحبه علمی دکتری تخصصی « برنامه زمانبندی مصاحبه داوطلبان دکتری رشته مهندسی عمران - ژئوتکنیک »

   اطلاعیه شماره 12 مصاحبه علمی دکتری تخصصی « برنامه زمانبندی مصاحبه داوطلبان دکتری رشته تفسیر تطبیقی »

   اطلاعیه شماره 13 مصاحبه علمی دکتری تخصصی « برنامه زمانبندی مصاحبه داوطلبان دکتری رشته علوم قرآن و حدیث - روزانه» ​

   اطلاعیه شماره 14 مصاحبه علمی دکتری تخصصی « برنامه زمانبندی مصاحبه داوطلبان دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی - روزانه»

   اطلاعیه شماره 15 مصاحبه علمی دکتری تخصصی « برنامه زمانبندی مصاحبه داوطلبان دکتری رشته فلسفه اخلاق - روزانه»

   اطلاعیه شماره 16 مصاحبه علمی دکتری تخصصی « برنامه زمانبندی مصاحبه داوطلبان دکتری رشته فلسفه و کلام اسلامی - روزانه »

   اطلاعیه شماره 17 مصاحبه علمی دکتری تخصصی « برنامه زمانبندی مصاحبه داوطلبان دکتری رشته کلام - کلام اسلامی - روزانه »

   اطلاعیه شماره 18 مصاحبه علمی دکتری تخصصی « برنامه زمانبندی مصاحبه داوطلبان دکتری رشته مهندسی عمران - آب و سازه های هیدرولیکی »

   اطلاعیه شماره 19 مصاحبه علمی دکتری تخصصی « برنامه زمانبندی مصاحبه داوطلبان دکتری رشته مهندسی فناوری اطلاعات »

   اصلاعیه شماره 20 مصاحبه علمی دکتری تخصصی « برنامه زمانبندی مصاحبه داوطلبان دکتری رشته مهندسی عمران-سازه »

   درج نظرات کاربران