نسخه قدیمی سایت

  کارکنان-فناوری اطلاعات

  کارکنان-فناوری اطلاعات


  ​​​​​​​​

  ​​​نام و نام خانواد​گي​​
  ​​​​​​سمت
  ​داخلی
  ساختمان​شماره اتاقایمیل
  نيره كرمانشاه​يرییس اداره3770
  اداری306nkermanshahi@qom.ac.ir
  ذريه سادات طاهريکارشناس مسئول3775اداری312zstaheri@qom.ac.ir
  سوسن اصفهاني زادهکارشناس سخت افزار3772اداری309s.esfahani@qom.ac.ir
  حميده مفتونکارشناس سایت3776آموزشیA 329h.maftoon@qom.ac.ir
  معينه قربانيکارشناس سامانه های اطلاعاتی3773اداری306mghorbani@qom.ac.ir
  زینب شمسکارشناس سامانه های اطلاعاتی3774اداری306z.shams@qom.ac.ir
   ​نادریکارشناس سامانه های اطلاعاتی
  3771اداری306
  r.naderi@qom.ac.ir


  نام و نام خانوادگی : نيره كرمانشاهی
  سمت : رئیس اداره
  مسئولیت های فنی:
   1-مدير فني و پشتيبان سرويس آنتي ويروس                      2- مدير فني و پشتيبان سرويسهاي Active Directory، DNS ،DHCP 
  3- مدیر فنی و طراح ، برنامه نویس و پشتیبان وب سایت
  شماره تماس: 3770
  آدرس: ساختمان اداری امام خامنه ای – اتاق 306
  ایمیل: nkermanshahi@qom.ac.ir  نام و نام خانوادگی : ذریه سادات طاهری
  سمت : کارشناس مسئول

  مسئولیت های فنی:

  ​1-مسئول شبكه و زير ساخت پرديس خواهران                 2- مسئول شبکه بی سیم واحد خواهران            3-مسئول سيستم تلفن معاونت خواهران 

  4-مسئول ایمیل دانشگاهی معاونت خواهران                 5-مسئول و پشتیبان ماشین های مجازی

  شماره تماس: 3775
  آدرس: ساختمان اداری امام خامنه ای – اتاق 312
  ایمیل: zstaheri@qom.ac.ir​
  ن​​ام و نام خانوادگی : سوسن اصفهانی زاده
  سمت : کارشناس سخت افزار

  مسئولیت های فنی:

  1-مسئول سخت افزار پرديس خواهران                                  2-مسئول سایت های رایانه دانشجویی مستقر در خوابگاه های دانشجویی

  شماره تماس: 3772
  آدرس: ساختمان اداری امام خامنه ای – اتاق 309
  ایمیل: s.esfahani @qom.ac.ir  نام و نام خانوادگی : حمیده مفتون​
  سمت : کارشناس کارگاه های رایانه

  مسئولیت های فنی:

  1-مسئول كارگاه هاو سایت هاي رايانه (ساختمان آموزشی امام خامنه ای)         2- مسئول تسویه حساب دانشجویان در گلستان

  شماره تماس: 3776
  آدرس: ساختمان آموزشی​ امام خامنه ای – اتاق A329
  ایمیل: h.maftoon @qom.ac.ir  ن​​ام و نام خانوادگی : معینه قربانی
  سمت : کارشناس سامانه های اطلاعاتی

  مسئولیت های فنی:

  1-مدير فني و پشتيبان سامانه گلستان                  2- مدير فني و پشتيبان اتوماسيون اداري               3-  همکار فنی وب سایت

  شماره تماس: 3773
  آدرس: ساختمان اداری امام خامنه ای – اتاق 306
  ایمیل: mghorbani @qom.ac.ir​


  ن​​ام و نام خانوادگی : خانم نادری
  سمت : کارشناس سامانه های اطلاعاتی

  مسئولیت های فنی:

  مدیر فنی و طراح، برنامه نویس و پشتیبان وب سایت ​
  شماره تماس: 3771
  آدرس: ساختمان اداری امام خامنه ای – اتاق 306
  ایمیل: r.naderi @qom.ac.ir  ن​​ام و نام خانوادگی : زینب شمس
  سمت : کارشناس سامانه های اطلاعاتی

  مسئولیت های فنی:

  همکار فنی وب سایت

  شماره تماس: 3774
  آدرس: ساختمان اداری امام خامنه ای – اتاق 306
  ایمیل: z.shams @qom.ac.ir


  درج نظرات کاربران