نسخه قدیمی سایت

  گرایش ماده چگال

  گرایش ماده چگال


  سمت :    عضو هیأت علمی گروه فیزیک دانشگاه قم
  ​​​​فریدون بابایی.jpg
  نام و نام خانوادگی :  فریدون بابایی
  اتاق​: 
  ایمیل  : fbabaei@qom.ac.ir
  شماره تماس :  02532103077


  ​سمت :  عضو هیأت علمی گروه فیزیک دانشگاه قم
  عباس آذریان.jpg
  نام و نام خانوادگی ر  عباس آذریان
   اتاق :     
  ایمیل  :           azarian@qom.ac.ir                                                                                                                                  
  شماره تماس :   02532103071
  ​سمت :  عضو هیأت علمی گروه فیزیک دانشگاه قم
  me.jpg
  نام و نام خانوادگی :  ​​محمدرضا مظفری​
   اتاق :     
  ایمیل  :         m.mozaffari@qom.ac.ir ​                                                                                                                                  
  شماره تماس :   02532103078

  ​سمت :  عضو هیأت علمی گروه فیزیک دانشگاه قم
  فاضلی.jpg
  نام و نام خانوادگی :  ​​سیدمهدی فاضلی
   اتاق :     
  ایمیل  :     smfazeli@qom.ac.ir                                                                                                                                                 
  شماره تماس :  025-32103063


  ​سمت :  عضو هیأت علمی گروه فیزیک دانشگاه قم
  غفاریان.jpg
  نام و نام خانوادگی :  ​​مهدی غفاریان فردویی​
   اتاق :     
  ایمیل  :                                                                                                                                                                                         
  شماره تماس :  32103062-025


  ​سمت :  عضو هیأت علمی گروه فیزیک دانشگاه قم
   پهلوانی.jpg
  نام و نام خانوادگی :  ​​حسن پهلوانی
   اتاق :     
  ایمیل  :                                                                                                                                                                        
  شماره تماس :  025-32103061


  درج نظرات کاربران