نسخه قدیمی سایت

  گرایش ماده چگال

  گرایش ماده چگال


  ​​​​​​​​​​​​​​​​​سمت :  ​عضو هیأت علمی گروه فیزیک دانشگاه قم
  ​​​​
  https://qom.ac.ir/fbabaei
  نام و نام خانوادگی :  فریدون بابایی 
  اتاق : دانشکده علوم پایه
  ایمیل  : fbabaei@qom.ac.ir
  شماره تماس :  02532103077


  سمت  عضو هیأت علمی گروه فیزیک دانشگاه قم
  عباس آذریان.jpg​    
  ​​​https://qom.ac.ir/aazarian
  نام و نام خانوادگی : عباس آذریان
   اتاق :  دانشکده علوم پایه  
  ایمیل : azarian@qom.ac.ir 
  شماره تماس :  02532103071
  ​سمت  عضو هیأت علمی گروه فیزیک دانشگاه قم
  me.jpg
  https://qom.ac.ir/mozaffari​
  نام و نام خانوادگی :  ​​محمدرضا مظفری​      ​                     ​                                                                  
   اتاق : دانشکده علوم پایه
  ایمیل  : m.mozaffari@qom.ac.ir
  شماره تماس :  02532103078

  ​سمت  عضو هیأت علمی گروه فیزیک دانشگاه قم

                     ​   
  https://qom.ac.ir/mfazeli
  نام و نام خانوادگی :  ​​سیدمهدی فاضلی​​ 
   اتاق :  دانشکده علوم پایه
  ایمیل  :  smfazeli@qom.ac.ir                                                                                                      
  شماره تماس :  02532103063


  ​سمت  عضو هیأت علمی گروه فیزیک دانشگاه قم


  https://qom.ac.ir/mghaffarian​
  نام و نام خانوادگی :  ​​مهدی غفاریان فردویی​            ​                                                                                         
   اتاق :  دانشکده علوم پایه
  ایمیل  : m.ghaffarian@yahoo.com​                                                                        
  شماره تماس :  ​02532103062


  ​سمت  عضو هیأت علمی گروه فیزیک دانشگاه قم
  پهلوانی.jpg
  نام و نام خانوادگی :  ​​حسن پهلوانی                                                                                     
   اتاق :  دانشکده علوم پایه                                                                                                                                     
  ایمیل  :                                                                      
  شماره تماس :  02532103061​

  درج نظرات کاربران