نسخه قدیمی سایت

  گرایش ذرات بنیادی

  گرایش ذرات بنیادی


  ​​​​​​​​​​

  در زير گروه ذرات بنيادي و نظريه ميدانها دانشگاه قم موضوعات متعددي در خصوص فيزيك ذرات بنيادي و نظريه ميدانهاي كوانتومي و فيزيك بنيادي توسط اساتيد گروه و دانشجويان مورد پژوهش قرار مي‌گيرد. برخي از موضوعات مورد علاقه به شرح زير مي‌باشد:  سمت :    عضو هیأت علمی گروه فیزیک دانشگاه قم
  ​​​​ ​​محمدمهدی اتفاقی.jpg
  نام و نام خانوادگی :  محمد مهدي اتفاقي

  دكتر محمد مهدي اتفاقي كارشناسي فيريك خود را در سال 1379 از دانشگاه دامغان و كارشناسي ارشد و دكتري ذرات بنيادي را به ترتيب در سال 1382 و 1386 از دانشگاه صنعتي اصفهان دريافت نمودند. ايشان از سال 1386 در گروه فيزيك دانشگاه مشغول به فعاليت آموزشي و پژوهشي شدند و در سال 1393 به درجه دانشياري رسيدند.​
  اتاق​: 
  ایمیل  :  mettefaghi@qom.ac.ir
  شماره تماس :   02532103073    , 02532103060


  ​سمت :  عضو هیأت علمی گروه فیزیک دانشگاه قم
  moazami.jpg​​​​​                                                                                                                                            
  نام و نام خانوادگی : رضا معظمي گودرزی​​ 

  ​دكتر رضا معظمي كارشناسي را در سال 1382 از دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) قزوين به پايان رساند. مدرك كارشناسي ارشد را در سال 1385 تحت راهنمايي دكتر سيامك سادات گوشه, از دانشگاه شهيد بهشتي دريافت كرد. دوره دكتري را در سال 1388 تحت راهنمايي دكتر سادات گوشه در دانشگاه شهيد بهشتي به اتمام رساند و دوره فرصت مطالعاتي را در دانشگاه هايدلبرگ آلمان تحت نظر دكتر اولريش اوور بود. او در سال 1388 به گروه فيزيك دانشگاه قم پيوست.
   اتاق :    
  ایمیل  :    moazzemi_reza@yahoo.com                                                                               
  شماره تماس :   

  سمت :  عضو هیأت علمی گروه فیزیک دانشگاه قم -  همكار علمي زيرگروه​
  ​​​​​300295.jpg                                                                                                                                       
  نام و نام خانوادگی :   حبیب الله رزمی

  استاد رزمي كارشناسي فيزيك محض را در سال 1370 از دانشگاه شيراز و كارشناسي ارشد در فيزيك بنيادي را از دانشگاه صنعتي شريف  در سال 1373 اخذ نمودند. ايشان در سال 1379دكتري خود را در زمينه فيزيك نظري و كيهان شناسي، از دانشگاه تربيت مدرس  دريافت نمودند و از سال 1381در گروه فيزيك دانشگاه قم به عنوان استاديار فيزيك  مشغول به كار شدند. ايشان در سال 1387 دانشيار و در سال 1395 موفق به ارتقا به مرتبه استادي شدند.                                                                           
  اتاق ​:     
  ایمیل  :   razmi@qom.ac.ir         
  شماره تماس :   32103079-025

  ​ 


  برخي از فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد گرايشهاي ذرات بنيادي و بنيادي و عناوين پايان نامه هاي ايشان

  دانشجوعنوان پايان نامهگرايشدفاعورود
  آصفي راد نيلوفر پديده شناسي ذره هيگز در پراكندگي الكترون-پوزيترون به مولفه طولي بوزون W در انزژي بالافيزيك ذرات بنيادي13901388
  پورمندشوشتري مناهمدوسي و نوسان نوترينونهاي ناشي از جريان خنثيفيزيك ذرات بنيادي13901388
  زماني منيرهتصحيحات تابشي روي سرعت نور در حد انرژي هاي پايينفيزيك ذرات بنيادي13901388
  طاهري سارااثرات حضور ذره هيگز در پراكندگي مولفه هاي طولي بوزون پيمانه‌اي W در انرژي بالا فيزيك ذرات بنيادي13901388
  كريمي منش نفيسهبررسي بوزون‌ها در مكانيك كوانتومي نسبيتي و امكان اختصاص مسيرهاي بوهمي به آنهافيزيك ذرات بنيادي13901388
  خسرواني پور محمدجوادزمانهاي فاز و اقامت و رابطه ي بين آنها در فرايند تونل زني كوانتوميفيزيك بنيادي13901389
  زهره زينلينقض تقارن سي پي (مزدوج بار- پاريته) در اتم هافيزيك اتمي و مولكولي13911389
  عزيزاكرم حميدنقد و بررسي سازگاري نوسان نوترينو با مفاهيم بنيادي مكانيك كوانتوميفيزيك بنيادي13911389
  كرمي حميدبررسي ابر رسيدن هاي كوانتوميفيزيك بنيادي13911389
  كشوري ساراني احمدنگاشت هاي سايبرگ - ويتن براي گروه ناجابجايي (U(nفيزيك ذرات بنيادي13911389
  مجوزي اميرحسينتصحيحات تابشي مرتبه اول انرژي كزيمير براي نظريه الكتروديناميك كوانتوميفيزيك ذرات بنيادي13921389
  باقريان زهرهنوترينوهاي استريل به عنوان ماده تاريك گرمفيزيك ذرات بنيادي13931390
  حق گويان زيناماده تاريك فرميوني تكتاييفيزيك ذرات بنيادي13931390
  ميرزايي لياولي سمانهنيروي كازيمير بين يك ورقه گرافين و زير لايه فرو مغناطيسفيزيك ذرات بنيادي13941390
  همتي نعيمهبررسي اثر كازيمير در برهم كنش گرافين با دي الكتريك هافيزيك ذرات بنيادي13931390
  باقري حسينبررسي نقض تقارن cp در اختلاط مزون D در حضور ناذرهفيزيك ذرات بنيادي13931391
  برام زاده ندامطالعه و بررسي خواص پاشندگي خلا كوانتومي به عنوان خاستگاهي براي محاسبه سرعت نورفيزيك بنيادي13941391
  كوه كن وني جوادبررسي نقض تقارن cp در اختلاط مزون Dفيزيك ذرات بنيادي13941391
  مختاري نيستانك ابوالفضلبررسي نقض تقارن cp در واپاشي مزون Bفيزيك ذرات بنيادي13931391
  نعيمي اسماعيلبررسي نقض تقارن cp در واپاشي مزون Dفيزيك ذرات بنيادي13951391
  روستا محسنمطالعه پارامترهاي ماتريس CKM و نقض تقارن CPفيزيك ذرات بنيادي13941392
  مفتاحي علي محمدنظريه هاي اندازه گيري كوانتومي و بررسي واقعيت مسيرهاي بوهميفيزيك بنيادي13951392
  برام زاده هديلاگرانژي موثر اويلر -هايزنبرگ و سرعت نورفيزيك بنيادي13941393
  حيدري نسب زهرامطالعه دو مفهوم در مكانيك كوانتومي: در هم تنيدگي و همدوسيفيزيك بنيادي13961393
  شهميري الههبررسي نوسان نوترينو و پيشرفت هاي اخيرفيزيك ذرات بنيادي13961393
  قزل سفلو طاهرهبررسي نوسانات نوترينو با استفاده از ساز و كار ماتريس چگاليفيزيك ذرات بنيادي13961393
  ميرعلايي مريمبررسي فرمول ليفشيتز براي اثر كازيمير و برخي كاربردهافيزيك ذرات بنيادي13961393​

  ​دانشجويان در حال تحصيل

  فاطمه قاسمي نژادفيزيك بنيادي1393
  خليفه زهرافيزيك ذرات بنيادي1394
  ريشي علي آباد شهينفيزيك ذرات بنيادي1394
  يزداني نجف آبادي مريمفيزيك ذرات بنيادي1394
  اسلامي بهروزي فاطمه ساداتفيزيك ذرات بنيادي1395
  اشكي پورجفره زهرهفيزيك ذرات بنيادي1395
  الهام باقريفيزيك ذرات بنيادي1395
  پوررحيمي نرگسفيزيك بنيادي1395
  سليماني نرگسفيزيك ذرات بنيادي1395
  سميه شفيعيفيزيك ذرات بنيادي1395
  صداقت خرزوقي سپيدهفيزيك ذرات بنيادي1395
  كهنداني الهامفيزيك ذرات بنيادي1395
  مافي فاطمهفيزيك بنيادي1395
  مطهره جليلوندفيزيك ذرات بنيادي1395​  ​​تعدادي از مقالات اعضا در ده سال اخير
  ​​20​18

  ​​​​- Noncommutative standard model: Unitarity and equi​valence theorem ​MM Ettefaghi  (In progress) 

  - Renormalization of QED theory in position space (In progress)

  A Mojavezi, R Moazzemi, and ME Zomorrodian.

  - Confronting Gamma-rays from singlet fermionic cold dark matter with the latest HESS data (In progress)

  R Moazzemi.

  - Lifshitz formula using box renormalization (in Persian) (In progress)

  M Mirallaie and R Moazzemi.

  ​2017

  - On the difference of time-integrated CP asymmetries in D0→ K+ K− and D0→ π+ π− decays: Unparticle physics contribution

  H Bagheri, M Ettefaghi, R Moazzemi, Physics Letters B 771 309 (2017).

  - Constraining unparticle physics from $ CP $ violation in Cabibbo-favored decays of D mesons

  M Ettefaghi, R Moazzemi, M Rousta, Physical Review D 95 095027 (2017).

  - Analyzing of singlet fermionic dark matter via the updated direct detection data

  MM Ettefaghi, R Moazzemi, The European Physical Journal C 77 343 (2017).​

  2016​

  - ​One-loop radiative corrections to the QED Casimir energy

  R Moazzemi, A Mojavezi, The European Physical Journal C 76, 275 (2016).

  ​2015​
  ​​

  Neutr​al current neutrino oscillation via quantum field theory approach

  MM Ettefaghi, ZA Ravari, Physics Letters B 747 59 (2015).

  - Screening of electron electric dipole moment through the Foldy-Wouthuysen representation

  MM Ettefaghi, Z Zeinali, Iranian Journal of Physics Research 15, 53 (2015).​

  ​2014
  - ​A new parameter space study of the fermionic cold dark matter model

  Z Bagherian, MM Ettefaghi, Z Haghgouyan, R Moazzemi, Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2014 (10), 033 (2014).

  - QED Second Order Corrections on the Speed of Light at Low Temperature

  H Razmi and MZamani, Iranian Journal of Physics Research, 14 85 ((2014)).​

  ​2013
  ​​

  - Annihilation of singlet fermionic dark matter into two photons

  MM Ettefaghi, R Moazzemi, Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2013 (02), 048 (2013).​

  ​2012

  - The radiative corrections to the mass of the kink using an alternative renormalization program

  SS Gousheh, A Mohammadi, M Asghari, R Moazzemi, F Charmchi, Journal of High Energy Physics 2012 (7), 60 (2012).

  - Two-photon annihilation of singlet cold dark matter due to noncommutative space-time

  MM Ettefaghi, Physical Review D 86 085038 (2012).

  ​20111

  - Dirac particle in a spherical scalar potential well

  R Layeghnejad, M Zare, R Moazzemi,Physical Review D 84 125026 (2011).

  - Polarized electron-muon neutrino scattering to electron and neutrino in noncommutative space

  MM Ettefaghi, T Shakouri, Iranian Journal of Physics Research 11 79 (2011).

  - Nonlinear (Anharmonic) Casimir Oscillator

  H Razmi, MR Mohammadi, MAbdollahi, SM Fazeli, International Nano Letters 1 17 (2011 ).​

  ​2010

  - Noncommutative QED+ QCD and the β function for QED

  MM Ettefaghi, M Haghighat, R Mohammadi, Physical Review D 82 105017 (2010).

  - Neutrino-electron scattering in noncommutative space

  MM Ettefaghi, T Shakouri,Journal of High Energy Physics 2010 (11), 131 (2010).

  - Comment on “Universality of Quantum Gravity Corrections"

  MM Ettefaghi, SM Fazeli, Physical Review Letters 104 119001 (2010).​

  2009

  - The Covariant Electromagnetic Casimir Effect for Real Conducting Spherical Shells

  H Razmi and MAbtahi, Journal of Modern Optics, 56 1557 (2009).

  - The Covariant Electromagnetic Casimir Effect for Real Conducting Cylindrical Shells

  H Razmi and N Fadaei, Nuclear Physics B 814 582 (2009).

  - Singlet particles as cold dark matter in a noncommutative space-time

  MM Ettefaghi,Physical Review D 79 065022 (2009).​  درج نظرات کاربران