نسخه قدیمی سایت

  گرانش و کیهان شناسی

  گرانش و کیهان شناسی


  ​​​

  ​سمت :  عضو هیأت علمی گروه فیزیک دانشگاه قم
  عباس عابدینی.jpg                           
  نام و نام خانوادگی : عباس عابدینی
   اتاق :         
  ایمیل  :   a.abedini@qom.ac.ir                                                                                                                        
  شماره تماس :   02532103079

  سمت :  عضو هیأت علمی گروه فیزیک دانشگاه قم 
  ​​​​​300295.jpg                                                                                                            
  نام و نام خانوادگی :   حبیب الله رزمی

  استاد رزمي كارشناسي فيزيك محض را در سال 1370 از دانشگاه شيراز و كارشناسي ارشد در فيزيك بنيادي را از دانشگاه صنعتي شريف  در سال 1373 اخذ نمودند. ايشان در سال 1379دكتري خود را در زمينه فيزيك نظري و كيهان شناسي، از دانشگاه تربيت مدرس  دريافت نمودند و از سال 1381در گروه فيزيك دانشگاه قم به عنوان استاديار فيزيك  مشغول به كار شدند. ايشان در سال 1387 دانشيار و در سال 1395 موفق به ارتقا به مرتبه استادي شدند.                                                                           
  اتاق ​:             
  ایمیل  :   razmi@qom.ac.ir           
  شماره تماس :   32103079-025

  ​ 
  ​سمت :  عضو هیأت علمی گروه فیزیک دانشگاه قم
                   محمدرحیم بردبار.jpg          
  نام و نام خانوادگی : محمدرحیم بردبار
   اتاق :         
  ایمیل  :         mbordbar@qom.ac.ir                                                                                               
  شماره تماس :   982532103075

  ​سمت :  عضو هیأت علمی گروه فیزیک دانشگاه قم
                   ​         
  نام و نام خانوادگی : ​ملیحه حیدری فرد
   اتاق :         
  ایمیل  :   heydarifard@qom.ac.ir                                                                           
  شماره تماس :   02532103843
  درج نظرات کاربران