نسخه قدیمی سایت

  دانشجویان دکتری

  دانشجویان دکتری


  • ​​​​​ليست مشخصات دانشجويان دوره دكتري

   نام خانوادگينامپست الكترونيك​
  1ايت اله زاده شيرازيسيدمحمدsms102@gmail.com
  2محمدكاظميعباسa.m.kazemi@gmail.com
  3مشهديميثمmey.mashhadi@gmail.com
  4شفيعيآرزوshafiei.85@gmail.com
  5نجاتيفاطمهnejatiph@gmail.com
  6حسيني نژادسيدحامدhamed.hosseini2@yahoo.com
  7شيخي واصل اباديليلاsh_l13@yahoo.com
  8رستميمناmona_rostami90@yahoo.com
  9برادرانعليرضاa.baradaran@yahoo.com
  10كبيرياكرمakramkabiri82@gmail.com
  11ملكي فراصغرMkf_as@yahoo.com

  درج نظرات کاربران