نسخه قدیمی سایت

  آرشیو رویداد های دفاع

  آرشیو رویداد های دفاع


  ​​​​​

    
    
    
    
    
    
    
    
  عمراندكتر محمدكاظم بحراني1397/11/01 12:00 ق.ظآزاده علايي فرادنبهکارشناسی ارشدسالن دفاع دانشکده
    
  کامپیوتر و فناوریدکتر امیر جلالی- دکتر امیر خانی1397/11/01 12:00 ق.ظزلیخا رحمانیانکارشناسی ارشدسالن دفاع دانشکده

  ​​

  درج نظرات کاربران