نسخه قدیمی سایت

  آرشیو رویداد های دفاع

   

  آرشیو رویداد های دفاع


  ​​​​​

    
    
    
    
    
    
    
    
  کامپیوتر و فناوریدکتر طاهر رجائیعلی مرادیکارشناسی ارشد
    
  عمراندكتر محمدكاظم بحرانيآزاده علايي فرادنبهکارشناسی ارشد
    
  کامپیوتر و فناوریدکتر امیر جلالی- دکتر امیر خانیزلیخا رحمانیانکارشناسی ارشد
    
  کامپیوتر و فناوریدکتر دیانتفاطمه محمدیکارشناسی ارشد
    
  کامپیوتر و فناوریدکتر امیر خانیثریا انوریکارشناسی ارشد

  ​​

  درج نظرات کاربران