معاونت پژوهش و فناوري
منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
Page Footer
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
افراد
اولویت های پژوهشی تحت حمایت سازمان ها
بازديدها
پایگاه های اطلاعاتی
پیوند های مرتبط
پیوند های مفید
تازه های پژوهش و فناوری
تصوير ها
حمایت از پایان نامه ها
دانشگاه قم
زمان ديجيتال سرور
سایر
فراخوان ها و رویدادها
معاونت پژوهش و فناوری
معاونت پژوهشی
مقالات
منوی اصلی سایت
ورود كاربران
تازه های پژوهش و فناوری
به قلم دکتر فاتحي منتشر شد:

کتاب « نبشته من اين نامۀ پهلوي...»

کتاب « نبشته من اين نامۀ پهلوي...» به قلم دکتر اقدس فاتحي، عضو هيأت علمي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه قم منتشر شد.
کتاب « نبشته من اين نامۀ پهلوي...» بررسي و تحليل شخصيت هاي برجستۀ اساطيري ايران باستان بر پايۀ متن هاي ادبيات اوستايي، فارسي ميانه(پهلوي) و شاهنامۀ فردوسي - براي دانشجويان دورۀ دکتري زبان و ادبيات فارسي و گرايش ادبيات حماسي» به همت دکتر اقدس فاتحي عضو هيأت علمي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشکدۀ ادبيات و علوم انساني دانشگاه قم به زيور  طبع آراسته شد.
دکتر فاتحي در مورد تاليف خود، گفت: دربارۀ شخصيت هاي شاهنامه، از ديدگاهها و ابعاد مختلف مي توان سخن گفت. يکي از رويکردها هم آن است که با نگاهي به چگونگي تحول هر يک از شخصيت هاي اساطير مختلف شاهنامه، به تفکيک و با دقت، اصل و ريشه و لايه هاي زيرين آن شخصيت ها را بررسي کرده و دريابيم که هر يک از آنان در آغاز از چه خصوصياتي برخوردار بوده اند، چه ويژگي ها و صفاتي داشته اند و کردارهاي آنها چه بوده است.
وي ادامه داد: پژوهش حاضر که مشتمل بر نُه فصل، پيشگفتار و نتيجه گيري و نمايۀ فارسي است؛ در واقع جايگاه شش شخصيت برجستة اسطوره اي شاهنامه؛ يعني جمشيد، ضحاک، فريدون، کيکاووس، اسفنديار و رستم را در ادبيات ، با تکيه بر شواهد و جملات و عباراتي از اصل متن‌هاي کتاب اوستا به خط و زبان اوستايي، و اصل آثار فارسي ميانه به خط و زبان پهلوي، جست و جو کرده و آن را با دسته‌اي از ابيات شاهنامة فردوسي مقايسه و تطبيق نموده و مورد بررسي و تحليل قرار داده است که با خصوصيات و کردارهاي اين شش شخصيت در متن‌هاي باستاني، همخواني و تناسب داشته است.
عضو هيات علمي دانشگاه قم، افزود: ارزش به ثمر رسيدن اين پژوهش در اين است که مي تواند همچون پُلي ميان دو رشته ادب فارسي و فرهنگ و زبان‌هاي باستاني ايران ايفاي نقش کند و زمينة آشنايي عملي دانشجويان رشته ادب فارسي، و مخصوصاً دانشجويان دکتري ادبيات فارسي و ادبيات حماسي را  با مضامين و موضوعات اسطوره اي و حماسي را به وسيلۀ استشهاد نمودن به اصل متن‌هاي ادبيات ايران باستان به خط و زبان پهلوي و اوستايي فراهم سازد و مخاطب اين امکان را داشته باشد که ويژگي‌ها و خصوصيات پيشينۀ شخصيت‌هاي اساطيري ايران را از نزديک  به طور عيني و استقرائي و از طريق آن متون باستاني مورد بازشناسي قرار دهد. استشهاد نمودن به متن هاي ادبيات پهلوي و اوستايي در اين درسنامه، به همان شيوۀ معمول و متعارفي است که در شرح متون ادب فارسي، اغلب، شواهدي از متون نظم و نثر آورده مي شود.
دکتر فاتحي ادامه داد: اين پژوهش همچنين مي تواند فتح بابي باشد براي مطالعة ادبياتِ فارسي ميانه(پهلوي) و اوستايي و نيز کاربردي ساختن خطوط و زبان هاي کهن ايراني در رشتة ادب فارسي و گامي است کوچک در جهت گوياتر ساختن آن خطوط و زبانهاي خاموش.
وي افزود: اين نگارنده، در سايۀ لطف پروردگار، بنا به فراخور توانايي ها و زمينه هاي خاص و منحصر به فرد  در زمينۀ پيشينۀ تحصيلاتم، با تأليف اثر حاضر،کوشيده ام  کار نوي  را  به انجام رسانم. بدين سان بود که  به لطف خدا  تلاش کردم تا  بر اساس  بضاعت اندک خود در دانش خطوط و زبان هاي باستاني ايران( سابقۀ تحصيلي پيشين اينجانب در مقطع فوق ليسانس فرهنگ و زبان هاي باستاني ايران)  و همچنين با استفاده از دانش آموختگي خود  در رشتۀ زبان انگليسي براي مطالعۀ منابع خارجي و سود جستن از تحقيقات پژوهشگران و ايرانشناسان و همچنين با بضاعت اندک مايه در  زبان و ادب فارسي، مطالعۀ ويژگي هاي شخصيت هاي مشهور در شاهنامه، تحقيق و پژوهش سه سالۀ خود را نخست در قالب رسالۀ دکتري و سپس در قالب کتاب حاضر،  به ثمر رسانم.  

کتاب حاضر توسط انتشارات فارسيران(نشر دانشگاه جامع علمي - کاربردي)، چاپ و منتشر شده است.

عکس های مرتبط :

خانه | بازگشت | Guest (Qomuniguest)


مجری سایت : شرکت سیگما