سه شنبه 2 خرداد 1396   19:08:40
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 1218460
تعداد بازديد از سايت: 51232446
تعداد بازديد زيرپورتال: 1218460
اين زيرپورتال امروز: 221
در امروز: 18749
اين صفحه امروز: 221
شنبه 22 اسفند 1388 معرفي معاونت
نام: احمد
نام خانوادگي : ديلمي
مرتبه علمي : دانشيار
سمت :
معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه قم
نشاني : قم – بلوارالغدير، دانشگاه قم، سازمان مركزي، طبقه دوم، ضلع غربي ، معاونت آموزش و تحصيلات تكميلي
شماره تلفن محل كار: 32103442 - 025
 

تحصيل و محل اخذ مدارك تحصيلي دانشگاهي
دكتراي تخصصي حقوق خصوصي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، بهار 1388.
كارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشگاه شهيد بهشتي، 1376.
كارشناسي حقوق دانشگاه تهران، 1372
سطوح حوزوي :1361 تا 1367
خارج فقه و اصول، فلسفه و عرفان در حوزة علمية قم از سال 1368 تا كنون

جوايز 
  • لوح تقدير و جايزه ي سومين همايش كتاب برگزيده حوزه علميه قم در سال 1379 جهت تاليف كتاب «اخلاق اسلامي».
  • لوح تقدير و جايزه پنجمين همايش كتاب برگزيده حوزه علميه قم در سال 1382 جهت تاليف كتاب « مباني حقوقي - كلامي نظام سياسي در اسلام».
  • لوح تقدير و جايزة پژوهشگر برتر سال 1387دانشگاه قم.
  • لوح تقدير و جايزة پژوهشگر برتر سال 1391 دانشگاه قم.
  • لوح تقدير و جايزة استاد برتر سال 1392 دانشگاه قم.

سوابق اجرايي :
  • مدير كل امور پژوهشي دانشگاه قم، از سال 1379 تا 1383
  • رئيس مركز پژوهشي حقوق اسلامي دانشگاه قم، از سال 1390 تا كنون
  • رئيس پرديس خودگران و آموزشهاي الكترونيكي دانشگاه قم، از 7/3/1393 تا كنون
  • معاونت آموزشي دانشگاه از 01/07/1393 تا كنون
 

سوابق تدريس :

مواد درسي
قواعد فقه، اصول فقه ، فقه ، حقوق مدني ، حقوق مسئوليت مدني ، حقوق تجارت ، مباني فلسفه، تاريخ تفكر اجتماعي در اسلام، منطق، اخلاق اسلامي، معارف اسلامي، نظام سياسي در اسلام، نظام حقوقي اسلام، ادبيات عربي .
محل تدريس
حوزه علميه قم،دانشگاه تهران، دانشگاه تربيت معلم تهران، دانشگاه علامه طباطبايي و دانشگاه قم و...

آثار منتشره :

الف: كتابها
1. «طبيعت و حكمت (پژوهشي در برهان نظم)»، چاپ اول ، قم: معاونت امور اساتيد دروس معارف اسلامي 1376.
2. «اخلاق اسلامي»،ويراست اول 1379و ويراست دوم ، چاپ چهل و دوم ، قم، دفتر نشر معارف،1384.
3. «مقدمه اي بر مباني حقوقي - كلامي نظام سياسي در اسلام»، چاپ اول، تهران: دفتر نشر معارف ، 1381 .
4. «بايسته هاي تفسير قوانين (بررسي منطق استنباط در حقوق و فقه)»، چاپ اول، قم: انتشارات دانشگاه قم، 1382.
5. «مرور زمان (بررسي فقي و حقوقي)»، چاپ اول، قم، دفتر تبليغات اسلامي حوزه ي علميه قم ، 1384 .
6. «حسن نيت در مسئوليت مدني»، چاپ اول، تهران، نشر ميزان، 1389.
ب: مقالات
مقالات منتشر شده در مجلات علمي
7. «ماهيت بيعت از منظر حديث شيعه» ، مجله ي حكومت اسلامي ،.قم ، شماره 9، پاييز 1377، صص 81 ـ93. 
8. «مشاركت سياسي در اسلام و غرب» ، مجله انديشه ي حوزه ، مشهد ، شماره 16، بهار 1378، صص 90 - 116.
9. «مطالعه تطبيقي ارث زن» ، مجله علمي - پژوهشي نامه ي مفيد ، دانشگاه مفيد ، قم بهار 1381 ، صص 116 - 95.
10.«مباني و ساختار اخلاق اسلامي»، انديشه نامه ي امام علي (ع) ، ج 4 ، قم ، .چاپ اول ، 1381، ص 99 ـ 160.
11. « تأملي نو در مشروعيت مرور زمان مدني» مجله علمي- پژوهشي مطالعات اسلامي ، دانشكده الهيات دانشگاه مشهد، شماره 71 ، بهار 1385 ، صص83 – 116 .
12. «كپي رايت و حقوق مرتبط، از برن تا تريپس» ، مجله فقه ، دفتر تبليقات حوزه علميه قم ، شماره 49 ، پاييز 1385 ، صص163-197.
13. «شخصيت و عملكرد عمر بن عبدالعزيز و ديدگاه امام باقر(ع) در بارة او»، فصلنامه تخصصي تاريخ اسلام، دانشگاه باقر العلوم(ع)، قم، شماره 31، پاييز 1386، صص45-70.
14. «سوء استفاده از حق رياست شوهر در منع اشتغال همسر»، ( با همكاري خانم منيره خدادپور) فصلنامه علمي- پ‍‍ژوهشي مطالعات زنان، پژوهشكده زنان دانشگاه الزهراء، شماره 17، پاييز 1387، صص111- 126.
15. «سوء استفاده از حق طلاق و راهكارهاي قانوني مقابله با آن»، ( با همكاري خانم منيره خدادپور) فصلنامه علمي- پ‍‍ژوهشي خانواده پژوهي، پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 17، بهار 1388، صص 73 – 92. 
16. «حق در فقه و حقوق»، دانشنامه جهان اسلام ، بنياد دايره المعارف اسلامي، ج13، تهران، 1388، صص 593 – 597.
17. «حسن نيت»، دانشنامه جهان اسلام ، بنياد دايره المعارف اسلامي، ج13، تهران، 1388، صص361-363.
18. «نظريه عمومي حق از ديدگاه فقيهان اماميه»، مجله علمي – پژوهشي انجمن معارف اسلامي ايران، شماره 23، تابستان 1389.
19. مفهوم و مؤلفه هاي حسن نيت در حقوق مسئوليت مدني، فصلنامه حقوقي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، (علمي پژوهشي)دورة 4، شمارة 8، اسفند 1389.
20. نقش حسن نيت در كاهش مسئوليت مدني، (در نوبت انتشار در مجلة علمي پژوهشي دانشكدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران).
21. اخلاق جنسي ، دانشنامه فاطمي (س)، (پذيرفته شده جهت چاپ).
22. قرائت هاي مختلف از مسئوليت تضامني، ارائه شده جهت انتشار در مجلة علمي پژوهشي دانشگاه تبريز.
23. الزامات تعميمي و تحديدي اخلاقي بودن حقوق بشر؛ فصلنامة علمي پژوهشي پژوهشهاي اخلاقي؛ سال اول، شماره سوم، بهار 1390.
24. معرفت شناسي حقوقي،ارائه شده جهت انتشار در مجلة علمي پژوهشي فلسفي.
25. مباني حسن نيت و اثبات آن،ارائه شده جهت انتشار در مجلة تخصصي پژوهش حقوق.
26. نقش حسن نيت در ايجاد ضمان و مسئوليت مدني، در دست انتشار درمجلة تخصصي فقه دفتر تبليغات اسلامي قم.
27. چيستي و چرائي نظام اخلاق اسلامي، در دست انتشار درمجلة تخصصي اخلاق دفتر تبليغات اسلامي اصفهان.
 مقالات ارايه شده به همايش هاي علمي
28.«روش شناسي انديشة اخلاقي عرفاني امام خميني (ره)، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) ، قم ، چاپ اول ، 1382.
ج: همكاري در تأليف اثر
29. « موسوعة ميزان الحكمه»، محمد ري شهري و همكاران، جلد اول، چاپ اول، قم، مؤسسة دار الحديث، 1383.

سوابق تحقيق :

موضوعات:
قلمرو دين از ديدگاه اقبال لاهوري، قلمرو حقوقي دين، عوامل جرم زا و پيشگيري از جرم در كتاب و سنت، امام باقر (ع) و حدود 40 تا 50 موضوع حديثي.
مراكز تحقيقاتي :
مركز تحقيقات استراتژيك ( 2 سال )
مركز تحقيقات دارالحديث ( 10 سال)
مركز فقهي حقوقي قوة قضائيه ( 2 سال )
مركز پژوهشهاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي( 1 سال )
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه ( 1 سال )
پژوهشكده فقه و حقوقدفتر تبليغات حوزه علميه قم( 3 سال )
معاونت امور اساتيد معارف اسلامي نهاد رهبري در دانشگاهها (5 سال)
 

راهنمايي و مشاورههاي انجام شده
 الف. راهنمايي
1.«قواعد حل تعارض دلايل لفظي»، كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه قم، سيد محمد باقر حسيني، مهر 1386.
2.«شرط متأخر در اعمال حقوقي»، كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه قم، فرشاد فارساني، مهر 1386.
3. «مسئوليت مدني در روابط زوجين»، كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه قم، منيره خدادادپور، مهر 1386.
4.«بررسي تطبيقي قاعده اقدام در حقوق اسلام و قاعده مشاركت در خطا در حقوق كامن لا»، كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه قم، فرانك خاكسار، مهر 1387.
5.«بررسي حقوقي قرارداد اختيار معامله»، كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه قم، مهين ميرزايي، مهر 1387.
6.« بررسي تطبيقي نسب نامشروع و آثار آن در حقوق ايران و ايالات متحده امريكا»، كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه قم، روح الله اسدپوري، مهر 1387.
7.«اماره اصيل بودن طرفين قرارداد و آثار آن»، كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه قم، مريم فراهي، بهمن 1387.
8.«نقش فقه در اخلاق»، سطح سه (كارشناسي ارشد) حوزه علميه قم، مهدي احمد پور، بهار 1389.
9. «بررسي تطبيقي آثار عسر و حرج در اجراي قرار داد»، كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه قم، عاطفه كريمي، تير 1389.
10. «حقوق سياسي بشر از ديدگاه امام علي(ع)»، كارشناسي ارشدنهج البلاغه دانشكده علوم حديث، محمد علي حسن زاده، پاييز 1389.
11. «اخلاق فضيلت و اخلاق اسلامي»، كارشناسي ارشد فلسفة اخلاق، دانشگاه پيام نور واحد مركزي، حجت الله آزاد، بهار 1390.
 
ب. مشاوره
1. «ماهيت، احكام و آثار شرط مجهول»، كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه قم، رضا ذوالفقاري، مهر 1385.
2. «بررسي قانون برگزاري مناقصات 1383 و مقايسه آن با موافقتنامه خريد هاي دولتي سازمان تجارت جهاني»، كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه قم، امير سجاد اصلاني، مهر 1386.
3. «برسي معامله صوري در حقوق ايران و فقه اماميه و مطالعه تطبيقي با حقوق فرانسه»، كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه قم، محمد رباط سرپوشي، اسفند 1386.
4. «مسئوليت مدني دولت نسبت به قاچاق زنان و كودكان»؛ كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه قم، عاطفه غلامعلي، مهر 1387.
5. «بررسي تطبيقي مباني بطلان قرارداد در حقوق ايران و كامن لا»، كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه قم، مهدي مغفرتي، مهر 1387.
6. «مسئوليت مدني داوران دعاوي»، كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه قم، فائزه حلاج باشي، اسفند 1387.
7. «اقرار به نسب در حقوق ايران و انگليس»، كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه قم، محمد مهدوي تلارمي، ارديبهشت 1388
تعداد بازديد اين صفحه: 14283
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي: info@qom.ac.ir
صفحه اول | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (qomuniguest)

پورتال معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي - دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما