چهارشنبه 3 خرداد 1396   22:03:33
مدیریت برنامه، بودجه و تشکیلات
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 729435
تعداد بازديد از سايت: 51258126
تعداد بازديد زيرپورتال: 729435
اين زيرپورتال امروز: 107
در امروز: 20721
اين صفحه امروز: 107
پنجشنبه 26 شهريور 1388

اهداف، وظايف و ماموريت هاي گروه آمار و اطلاعات دانشگاه قم


 • شناسايي نيازهاي اطلاعاتي و آماري رئيس، معاونين و مديران دانشگاه 
 • طراحي و اجراي پژوهشهاي آماري و تحقيقات كاربردي مرتبط با فعاليتهاي دانشگاه
 • بررسي فرآيند توليد آمار و اطلاعات واحدهاي مختلف دانشگاه و شناسايي و رفع تنگناها و ناهماهنگي‌هاي موجود
 • مطالعه، بررسي و شناسايي منابع اطلاعاتي و اقلام آماري بخشهاي مختلف دانشگاه
 • تطبيق عناوين اقلام آماري با تعاريف، مفاهيم، روشها، معيارها و طبقه بندي‌هاي آماري مركز آمار ايران
 • تدوين شاخصهاي آماري براساس اقلام آماري و اطلاعاتي شناسايي شده
 • تطبيق و معادلسازي شاخصهاي آماري با شاخصهاي مورد نياز وزارت علوم، سازمان سنجش، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي، استانداري، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ...
 • شناسايي و استخراج اقلام و شاخصهاي آماري جديد براساس فرمها و پرسشنامه‌هاي واصله
 • طراحي و استانداردسازي پرسشنامه‌ها و فرمهاي جمع‌آوري آمار و اطلاعات
 • برقراري ارتباط و ايجاد هماهنگي با واحدهاي دانشگاه جهت بازنگري و استانداردسازي اقلام، شاخصها و فرمهاي آماري
 • تهيه دستورالعمل تكميل فرمها و پرسشنامه‌هاي آماري جهت آموزش و راهنمايي كارشناسان واحدها
 • طراحي و تدوين بانكهاي اطلاعاتي جامع مرتبط با فعاليت تمامي حوزه‌ها اعم از : آموزشي، پژوهشي، دانشجويي، فرهنگي، اداري، مالي، فني، عمراني و.. بمنظور تمركز اطلاعات و سهولت بروزرساني آن
 • جمع‌آوري آمار و اطلاعات اساسي دانشگاه بمنظور تكميل و بروزرساني بانكهاي اطلاعاتي شامل :
1- آمار اعضاي هيأت علمي دانشگاه قم
2- آمار اساتيد مدعو و حق التدريس دانشگاه قم
3- آمار كاركنان دانشگاه قم (رسمي، قراردادي، بخش خصوصي)
4- آمار دانشجويان دانشگاه قم (پذيرفته شده، شاغل به تحصيل، دانش آموخته)
5- آمار فضاهاي كالبدي دانشگاه قم (ملكي، استيجاري/ موجود، دردست احداث، دردست مطالعه/ آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، ورزشي، رفاهي، اداري و پشتيباني)
6- آمار و اطلاعات مديران دانشگاه (آموزشي و ستادي)
7- آمار و اطلاعات كليه فعاليتهاي دانشگاه اعم از پژوهشي، دانشجويي، فرهنگي، امور اداري مالي و عمراني، ...
 • دريافت گزارش عملكرد واحدها و جمع‌آوري آمار و اطلاعات از فعاليتهاي انجام شده در حوزه‌هاي مختلف دانشگاه، براساس فرمها و اقلام آماري مصوب، بصورت هفتگي، ماهانه، فصلي، ترمي و سالانه
 • جمع آوري آمار و اطلاعات مراكز آموزشي و پژوهشي وابسته (مركز تربيت مدرس، مركز رشد واحدهاي فناوري، پژوهشكده سبز زيست محيطي)
 • پردازش و تجزيه و تحليل داده‌ها و تهيه جداول و نمودارهاي آماري و انعكاس آنها
 • تهيه و تنظيم گزارشات، جداول، شاخصها و نماگرهاي آماري مورد نياز مديران و معاونين دانشگاه
 • پاسخگويي به درخواستهاي آماري و نيازهاي اطلاعاتي واحدهاي درون دانشگاه
 • تكميل فرمها و پرسشنامه‌ها و جمع‌آوري آمارهاي درخواستي وزارت علوم، موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي، سازمان سنجش، استانداري قم و ساير سازمانها و نهادها ذيربط.
 • تكميل فرمها و جمع‌آوري مستندات ارزيابي عملكرد اختصاصي و عمومي دانشگاه جهت ارسال به استانداري، سازمان سنجش و مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي
 • تهيه و تدوين گزارش عملكرد سالانه دانشگاه جهت انتشار در سطح دانشگاه، قراردادن روي وب سايت دانشگاه و ارائه به هيأت امناء .
 • تهيه و تنظيم نشريات آماري برحسب نياز اعم از سالنامه، فصلنامه و ماهنامه آماري
 • تهيه چارچوب ارائه گزارش‌عملكرد براي واحدها و نظارت بر توليد گزارشات آماري توسط آنها   
 • برگزاري جلسات آماري و نشست با مديران و رابطين آماري معاونت ها و ... .
تعداد بازديد اين صفحه: 7716
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي: info@qom.ac.ir
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (qomuniguest)

مديريت برنامه، بودجه و تشكيلات - دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما