دوشنبه 8 اسفند 1390 رئيس شوراي مجلات دانشگاه قم

دكتر محمود مهرآوران، استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي

آدرس پست الكترونيكي: mehravaran@qom.ac.ir

تعداد بازديد اين صفحه: 5656
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (qomuniguest)

مجلات علمي پژوهشي دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما