دوشنبه 8 اسفند 1390

آيين نامه ها و دستورالعمل هاي شوراي مجلات پژوهشي

 مقدمه‌:
 فن‌آوري‌ جديد، ضرورت‌ تحول‌ در كميت‌ و كيفيت‌ دسترسي‌ به‌ اطلاعات‌ و منابع‌ دانش‌ روز را به‌ دنبال‌ آورد. بدون‌شك‌، يكي‌ از مهمترين‌ منابعي‌ كه‌ امكان‌ دسترسي‌ سريع‌ و آسان‌ را به‌ تحقيقات‌ روز براي‌ دانش‌ پژوهان‌ بويژه‌ دانشجويان ‌رشته‌هاي‌ مختلف‌ علمي‌ فراهم‌ مي‌سازد، مجلات‌ دانشگاهي‌ كشور مي‌باشد كه‌ به‌ توسعه‌ و تكامل‌ كمي‌ و كيفي‌ تحقيقات‌ مددمي‌رساند و زمينه‌ ساز حل‌ مشكلات‌ پيچيده‌ جامعه‌ اعم‌ از مسائل‌ علمي‌، صنعتي‌، كشاورزي‌، اجتماعي‌، اقتصادي‌ و... خواهدبود.
گسترش‌ و توسعه‌ دانشگاه‌ها تكثر و تنوع‌ مجلات‌ علمي‌ كشور را ايجاب‌ مي‌كند. علاوه‌ براين‌ قانونمند نمودن‌ اين‌ مجلات‌ و انتشار آنها به‌ منظور جلوگيري‌ از اتلاف‌ سرمايه‌هاي‌ ملي‌ و علمي‌ مملكت‌ نيازي‌ است‌ كه‌ بخوبي‌ احساس‌ مي‌شود.
حوزه‌ معاونت‌ پژوهشي‌ دانشگاه‌ قم با اين‌ هدف‌ و به‌ منظور تقويت‌ مبادله‌ يافته‌هاي‌ علمي‌ و تحقيقاتي‌ بين‌ مراكز علمي‌، ايجاد وحدت‌ رويه‌ در تشكيلات‌، چاپ‌ و نشر و مسائل‌ مالي‌، توزيع‌ شايسته‌ تسهيلات‌ و همچنين‌ سهولت‌ نظارت‌ اجرايي‌ بر مجلات‌علمي‌ دانشگاه‌ قم، آيين‌ نامه‌ اجرايي‌ را به‌شرح‌ زير تدوين‌ نمود:
ماده‌ 1 - اهداف‌ انتشارمجلات‌ داراي‌ اعتبار علمي‌
الف: ارتقاي‌ سطح‌ دانش‌ صاحبنظران‌، كارشناسان‌ و علاقه‌مندان‌ ؛
ب:‌ معرفي‌ دستاوردهاي‌ جديد پژوهشي‌ و ايجاد زمينه‌ تبادل‌ انديشه‌؛
ج: ايجاد زمينة‌ همكاري‌ بيشتر بين‌ پژوهشگران‌ داخل‌ و خارج‌ كشور؛
د : طرح‌ مسائل‌ علمي‌ نو و گسترش‌ مرزهاي‌ دانش‌؛
هـ : ايجاد روحيه‌ و انگيزه‌ تحقيق‌ در جامعه؛
و : كمك‌ به‌ ايجاد ارتباط‌ بين‌ مراكز آموزشي‌، علمي‌، تحقيقاتي‌ و همچنين‌ ميان‌ پژوهشگران‌ وكارشناسان‌ به‌ منظور انتقال‌ و تبادل‌آموخته‌ها و تجربيات‌ و كسب‌ دستاوردهاي‌ تازه‌ علمي‌؛
ز: كمك‌ به‌ مسأله‌يابي‌ و حل‌ مسائل‌ علمي‌، فني‌ در ارتباط‌ با تنگناهاي‌ توسعه‌ فرهنگي‌، اجتماعي‌ و اقتصادي‌ كشور.
ماده‌ 2 - شوراي‌ مجلات‌
الف‌ : به ‌منظور انتقال‌ اطلاعات ‌ستادي‌، طرح‌ و چاره‌جويي‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ مجلات‌، حفظ‌ يكپارچگي‌تصميمات ‌وهماهنگي‌‌مجلات‌، شورايي ‌به‌‌نام‌"شوراي‌‌مجلات‌علمي‌‌دانشگاه‌"تشكيل‌ مي‌شود.
ب‌ : شوراي‌ مجلات‌ علمي‌ دانشگاه‌ ضمن‌ بررسي‌ فعاليت‌ مجلات‌، با تصميم گيري‌ در موارد لازم‌ و تدوين‌ و ارائه‌ پيشنهاد تغيير درآيين‌نامه‌ اجرايي‌، به‌ بهبود كمي‌ و كيفي‌ مجلات‌ كمك‌ خواهد كرد.
 ج: تركيب‌ شوراي‌ مجلات‌ علمي‌ دانشگاه‌ عبارت‌ است‌ از: مدير امور پژوهشي ، معاون‌ پژوهشي‌ دانشكده ها و سردبيران‌ و مديران‌ مسؤول ‌مجلات‌.
د: رئيس شوراي مجلات به انتخاب معاون پژوهشي دانشگاه خواهد بود.
ه: جلسات‌‌شورا حداقل‌ هردوماه ‌‌يك‌‌بار تشكيل‌ مي‌شود و با حضورحداقل‌ سه‌ چهارم‌ اعضا رسميت‌ مي‌يابد.
ماده‌ 3 - وظايف‌ شوراي‌ مجلات‌ علمي‌ دانشگاه‌ 
الف‌: توسعه مجلات علمي دانشكده ها
ب: ارائه‌ وتدوين‌ راهبردهاي‌ كلان‌ مجلات؛
ج‌: ارائه‌ پيشنهادها و راهكارهاي‌ مناسب‌ به‌ منظور ارتقاي‌ دائمي‌ سطح‌ كيفي‌ مجلات
د‌: حفظ‌ وحدت‌ رويه‌ مجلات‌ در خصوص‌ مسايل‌ اجرايي‌ ومالي
ه: طرح‌ مسايل‌ و مشكلات‌ اجرايي‌ - مالي‌ مجلات‌ و ارائه‌ راه‌ حل
وـ : نظارت‌ و ارزيابي‌ مستمر بر عملكرد مجلات
ز: ارايه‌ روش‌هاي‌ مناسب‌ براي‌ هدايت‌ مجلات‌ در جهت‌ اطلاع‌رساني‌ قوي‌ به‌ مخاطبين‌ خود
ح: پيشنهاد تغييرآيين‌نامه‌ اجرايي‌ مجلات
ط‌: نظارت‌ بر حسن‌ عملكرد مسؤولان‌ مجلات‌ وارايه‌ پيشنهادهاي‌ سازنده‌
ي: تصميم‌گيري‌ در مورد شمارگان‌ مجلات
ك‌: ساير امور مرتبط‌ با فعاليت‌ اين‌ شورا كه‌ از سوي‌ معاونت‌ پژوهشي‌ دانشگاه‌ ارجاع‌ مي‌گردد.
تعداد بازديد اين صفحه: 7329
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (qomuniguest)

مجلات علمي پژوهشي دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما