دوشنبه 8 اسفند 1390 مقدمه معرفي شوراي مجلات دانشگاه قم
 
رشد توسعه و پيشرفت جوامع امروزي در گرو رشد و تعالي علمي كشورهاست. از آنجا كه انتقال يافته هاي علمي و انجام تحقيقات و مبادله اطلاعات بين كليه فرايندهاي علمي، آموزشي، پژوهشي و فناوري، خاصه در دانشگاه ها، عامل تعيين كننده اي در رشد و اعتلاي علمي و فرهنگي و زمينه ساز خودكفايي است؛ لذا به منظور تسهيل انتشار نشريه ها و مجله هاي علمي دانشگاه قم و هماهنگي ميان اركان آن شوراي مجله هاي علمي تشكيل مي گردد.
اهداف شوراي مجله هاي علمي با توجه به موضوع و گرايش هاي مشخص شده شامل موارد ذيل مي باشد:
1-      برداشتن گام عملي در راستاي جنبش نرم افزاري و توليد دانش
2-      ايجاد زمينه ارتقاي كمي و كيفي مجله هاي دانشگاه قم
3-      تجميع امكانات متفرقه، استفاده بهينه از ظرفيت ها
تعداد بازديد اين صفحه: 6851
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (qomuniguest)

مجلات علمي پژوهشي دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما